AVÍS LEGAL:

1. DADES

 En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: la persona titular del web allotjat al domini  <urbanitabarcelona.com> és Elisabet Alemany Jubert, amb domicili a aquests efectes al Carrer via laietana 37 4t 1a número de CIF 43690969P (d’ara en endavant Urbanita Barcelona). El correu electrònic de contacte és: urbanitabarcelona@gmail.com

2. USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest del portal <urbanitabarcelona.com> atribueix la condició d'USUARI, que accepta les Condicions Generals d'ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions particulars de Contractació, que si escau resultin d'obligat compliment per poder efectuar les compres relatives als productes que es puguin posar a la venta.

3. ÚS DEL PORTAL

<urbanitabarcelona.com> proporciona l'accés a informacions, fotografies de disenys, productes o altres (com són; text, logos, imatges gràfiques..) (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Urbanita Barcelona o als llicenciants als quals l'USUARI pugui tenir accés.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Urbanita Barcelona pugui oferir a través del seu portal.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Urbanita Barcelona únicament fa servir dades personals dels usuaris en els tràmits necessaris per a la gestió de les comandes, per l’emissió de factures e identificació dels clients. Les dades personals fan referència a les informacions del client com a persona física comunicats voluntàriament pel client i es refereixen a dades nominatives com nom, cognoms, adreça, ...

A més d'acord amb la llei orgànica de protecció de dades (LOPD), el client té dret d'accés i rectificació de les dades que li concerneixen així com té dret a oposar-se al tractament de les seves dades. Per exercir aquest dret, el client ho pot fer mitjançant comunicació per correu electrònic a info@urbanitabarcelona.com o pot enviar una carta a la següent adreça:

Urbanita Barcelona

Att. Servei Clients Web

Via laietana 37 4t 1a

08003 Barcelona

D'altra banda, les dades comunicades al lloc web permeten a Urbanita Barcelona informar el client amb el seu acord exprés, mitjançant l'enviament de Newsletters que li informen d'operacions comercials en curs, d'esdeveniments organitzats per Urbanita Barcelona i d'estar al corrent de l'actualitat d’Urbanita Barcelona. Si no desitja seguir rebent els butlletins d'Habitat, pot sol·licitar-se en qualsevol moment escrivint a l'adreça indicada anteriorment.

Urbanita Barcelona informa als seus clients que aquest tractament automatitzat de les dades, especialment la gestió de les adreces postals dels usuaris, ha estat objecte d'una declaració a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

El contracte electrònic celebrat entre el client i Urbanita Barcelona no serà arxivat.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Urbanita Barcelona per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual e industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, dissenys, combinacions de colors, estructura i disseny web, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).amb tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d’Urbanita Barcelona. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual e Industrial titularitat d'Urbanita Barcelona.

6.  PROCEDIMENT I MODALITAT DE COMANDA

Aquestes condicions tenen per objecte definir el règim de les vendes i els drets derivats d'aquestes, sobretot per:

·         l'organització de les relacions jurídiques entre Urbanita Barcelona i l’usuari

·         les modalitats de venda entre Urbanita Barcelona i l’usuari (comanda, lliurament, etc.).

6.1 - Identificació del client

Per realitzar la seva comanda, l’usuari disposa de dos mètodes:

·         Per Internet al nostre lloc web:  www.urbanitabarcelona.com accessible les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana;

 

6.2 - Realització de la comanda

L’usuari  que desitja realitzar una comanda seleccionarà els productes en el lloc web. Un cop seleccionats els productes, l’usuari seleccionarà el botó "Comprar".

El procés de compra es desenvolupa en 4 etapes, un cop validada la cistella per l’usuari:

1.Recapitulatiu de la comanda; L’usuari escull el producte o productes que vol comprar, els afegeix al carro de compra.L’usuari verifica el contingut de la seva compra  i pitja el botó  CAIXA.

2.el client ha d’indicar el seu contacte, nom complert i correu electrònic.

3. El client ha d'indicar l'adreça de lliurament.

3.pagament: Un cop les etapes 1 i 2 validades, el client ha de seleccionar el seu mode de pagament i validar el seu pagament.

La forma de pagament a escollir pel client és mitjançant:

·         Targeta bancària: VISA, AMEX, Mastercard. La comanda del client no serà validat fins que no es realitzi el cobrament en el compte sota autorització dels centres de pagament competents. Fins que el pagament no sigui autoritzat, la comanda del client no podrà ser acceptada. El pagament en línia amb targeta de crèdit es realitza a través de la plataforma de pagament STRIPE.

·         Paypal: Paypal és una manera de pagament segur que permet a l’usuari pagar ràpidament sense comunicar les seves dades bancàries en el lloc web. N'hi ha prou comunicar-los quan es crea el compte Paypal. Aquestes dades són encriptades i assegurances una vegada per sempre.

Si l’usuari posseeix ja un compte Paypal pot utilitzar-la en el lloc web per al pagament de les seves compres ràpidament i de forma segura.

Si l’usuari no té compte Paypal, pot igualment triar aquesta forma de pagament. En el moment de fer el pagament, l’usuari és dirigit a una pàgina Paypal on informar de les seves dades bancàries, podent triar o no la creació d'un compte Paypal.

El càrrec serà realitzat un cop confirmada la comanda.

·         Transferència bancària: prèvia petició per e-mail.ansferència bancària: efectuada en el compte d'Habitat indicada en seleccionaraquesta opció. En aquesta opció, la comanda quedarà reservat durant

4. Confirmació: La comanda queda confirmada un cop validada per l’usuari

Les dades comunicades per l’usuari  i registrades per Urbanita Barcelona durant la inscripció i la comanda constitueixen la prova de les transaccions entre Urbanita Barcelona i l’usuari. Després de la validació de la comanda per part de l’usuari , Urbanita Barcelona enviarà un missatge de confirmació a l’usuari per notificar-li que la comanda s'ha registrat correctament.

Urbanita Barcelona es reserva el dret a no realitzar un lliurament o acceptar una comanda en cas que l’usuari no hagi pagat parcialment o totalment una comanda anterior o bé existeixi un error de pagament.

7. PREU I DISPONIBILITAT DEL PRODUCTE

Els preus indicats en el lloc Urbanita Barcelona estan expressats en Euros i inclouen l'IVA aplicable en el moment de fer la comanda. Qualsevol canvi en la taxa d'IVA pot ser repercutit en el preu dels productes.

El preu no inclou les despeses de lliurament del producte. Els productes presentats en el lloc web són vàlids fins al límit de l'estoc disponible. Prèviament a la compra, l’usuari és informat de la disponibilitat dels productes. L’usuari accepta en aquest moment que Urbanita Barcelona farà el possible per gestionar i lliurar totes les comandes que hagin estat validades, en funció dels seus estocs disponibles. En la mesura que cal un termini de tractament de les comandes des del registre de la comanda a la web i el pagament per part de l’usuari, pot donar-se el cas de pèrdua de disponibilitat del producte durant aquest temps.

Sí ocorregués aquesta hipòtesi en què posteriorment a la confirmació de la comanda es perdés la disponibilitat total o parcial dels productes que componen la comanda de l’usuari, Urbanita Barcelona informarà a l’usuari  per correu electrònic o per telèfon de la manca de disponibilitat o el lliurament parcial de la seva comanda o de l'anul·lació de la mateixa, conforme a l'article 111 de la LGDCU.

En aquest context, el client té la possibilitat de:

·         Sol·licitar a Urbanita Barcelona un altre producte de la mateixa qualitat i preu que l'inicialment demanat

·         Sol·licitar l'anul·lació de la seva comanda i el reemborsament de les quantitats abonades en un termini màxim de 30 dies des del moment que el client sol·licita l'anul·lació.

8. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Urbanita Barcelona no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

9. MODIFICACIONS

Urbanita Barcelona es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

10. ENLLAÇOS

En el cas que urbanitaarcelona.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Urbanita Barcelona no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Urbanita Barcelona assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d' aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades a Urbanita Barcelona.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Urbanita Barcelona i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

 

AVISO LEGAL:

1. DATOS

 En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: la persona titular de la web alojado en el dominio <urbanitabarcelona.com> es Isabel Alemán Jubert, con domicilio a estos efectos en la Calle vía laietana 37 4t 1a número de CIF 43690969P (de ahora en adelante Urbanita Barcelona). El correo electrónico de contacto es: urbanitabarcelona@gmail.com

2. USUARIOS

El acceso y / o uso de este del portal <urbanitabarcelona.com> atribuye la condición de USUARIO, que acepta las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones particulares de Contratación, que en su caso resulten de obligado cumplimiento para poder efectuar las compras relativas a los productos que se puedan poner a la venta.

3. USO DEL PORTAL

<Urbanitabarcelona.com> proporciona el acceso a informaciones, fotografías de diseños, productos u otros (como son; texto, logos, imágenes gráficas ..) (en adelante, "los contenidos") en Internet pertenecientes a Urbanita Barcelona o los licenciantes a los que el USUARIO pueda tener acceso.

El usuario asume la responsabilidad del uso del portal y se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como por ejemplo servicios de chat, foros de discusión o grupos de noticias) que Urbanita Barcelona pueda ofrecer a través de su portal .

4. PROTECCIÓN DE DATOS

Urbanita Barcelona únicamente utiliza datos personales de los usuarios en los trámites necesarios para la gestión de los pedidos, para la emisión de facturas y identificación de los clientes. Los datos personales se refieren a las informaciones del cliente como persona física comunicados voluntariamente por el cliente y se refieren a datos nominativos como nombre, apellidos, dirección, ...

Además de acuerdo con la ley orgánica de protección de datos (LOPD), el cliente tiene derecho de acceso y rectificación de los datos que le conciernen así como tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. Para ejercer este derecho, el cliente lo puede hacer mediante comunicación por correo electrónico a info@urbanitabarcelona.com o puede enviar una carta a la siguiente dirección:

urbanita Barcelona

Att. Servicio Clientes Web

Vía laietana 37 4t 1a

08003 Barcelona

Por otra parte, los datos comunicados en el sitio web permiten a Urbanita Barcelona informar al cliente con su acuerdo expreso, mediante el envío de Newsletters que le informan de operaciones comerciales en curso, de eventos organizados por Urbanita Barcelona y de estar al corriente de la actualidad de Urbanita Barcelona. Si no desea seguir recibiendo los boletines de Habitat, puede solicitarse en cualquier momento escribiendo a la dirección indicada anteriormente.

Urbanita Barcelona informa a sus clientes que este tratamiento automatizado de los datos, especialmente la gestión de las direcciones postales de los usuarios, ha sido objeto de una declaración a la Agencia Española de Protección de Datos.

El contrato electrónico celebrado entre el cliente y Urbanita Barcelona no será archivado.

5. Propiedad intelectual e industrial

Urbanita Barcelona por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, diseños, combinaciones de colores, estructura y diseño web, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.). con todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Urbanita Barcelona. El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de Urbanita Barcelona.

6. PROCEDIMIENTO Y MODALIDAD DE PEDIDO

Estas condiciones tienen por objeto definir el régimen de las ventas y los derechos derivados de las mismas, sobre todo por:

• la organización de las relaciones jurídicas entre Urbanita Barcelona y el usuario

• las modalidades de venta entre Urbanita Barcelona y el usuario (pedido, entrega, etc.).

6.1 - Identificación del cliente

Para realizar su pedido, el usuario dispone de dos métodos:

• Por Internet en nuestra página web: www.urbanitabarcelona.com accesible las 24 horas del día los 7 días de la semana;

 

6.2 - Realización del pedido

El usuario que desea realizar un pedido seleccionará los productos en el sitio web. Una vez seleccionados los productos, el usuario seleccionará el botón "Comprar".

El proceso de compra se desarrolla en 4 etapas, una vez validada la cesta para el usuario:

1.Recapitulatiu del pedido; El usuario escoge el producto o productos que desea comprar, los añade al carro de compra. El usuario verifica el contenido de su compra y pulsa el botón Caja.

2.el cliente debe indicar su contacto, nombre completo y correo electrónico.

3. El cliente debe indicar la dirección de entrega

3.pagament: Una vez las etapas 1 y 2 validadas, el cliente debe seleccionar su modo de pago y validar su pago.

La forma de pago a elegir por el cliente es mediante:

• Tarjeta de crédito: VISA, AMEX, MasterCard. El pedido del cliente no será validado hasta que no se realice el cobro en la cuenta bajo autorización de los centros de pago competentes. Hasta que el pago no sea autorizado, el pedido del cliente no podrá ser aceptada. El pago en línea con tarjeta de crédito se realiza a través de la plataforma de pago STRIPE.

 • Paypal: Paypal es una forma de pago seguro que permite al usuario pagar rápidamente sin comunicar sus datos bancarios en el sitio web. Basta comunicarles cuando se crea la cuenta Paypal. Estos datos son encriptados y seguros una vez para siempre.

 Si el usuario posee ya una cuenta Paypal puede utilizarla en el sitio web para el pago de sus compras rápidamente y de forma segura. Si el usuario no tiene cuenta Paypal, puede igualmente elegir esta forma de pago. En el momento de hacer el pago, el usuario es dirigido a una página Paypal donde informar de sus datos bancarios, pudiendo elegir o no la creación de una cuenta Paypal.

El cargo será realizado una vez confirmado el pedido.

Transferencia bancaria: previa petición por e-mail.

4. Confirmación:  El pedido queda confirmado una vez validada por el usuario Los datos comunicados por el usuario y registradas por Urbanita Barcelona durante la inscripción y el pedido constituyen la prueba de las transacciones entre Urbanita Barcelona y el usuario.

 Después de la validación del pedido por parte del usuario, Urbanita Barcelona enviará un mensaje de confirmación al usuario para notificarle que el pedido se ha registrado correctamente.

Urbanita Barcelona se reserva el derecho a no realizar una entrega o aceptar un pedido en caso de que el usuario no haya pagado parcial o totalmente un pedido anterior o bien exista un error de pago.

7. PRECIO Y DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO: precios indicados en el sitio Urbanita Barcelona están expresados ​​en Euros e incluyen el IVA aplicable en el momento de hacer el pedido. Cualquier cambio en la tasa de IVA puede ser repercutido en el precio de los productos. El precio no incluye los gastos de entrega del producto. Los productos presentados en el sitio web son válidos hasta el límite del stock disponible. Previamente a la compra, el usuario es informado de la disponibilidad de los productos. El usuario acepta en este momento que Urbanita Barcelona hará lo posible para gestionar y entregar todos los pedidos que hayan sido validadas, en función de sus stocks disponibles. En la medida en que hay un plazo de tratamiento de los pedidos desde el registro del pedido en la web y el pago por parte del usuario, puede darse el caso de pérdida de disponibilidad del producto durante este tiempo. Para ocurriera esta hipótesis en que posteriormente a la confirmación del pedido se perdiera la disponibilidad total o parcial de los productos que componen el pedido del usuario, Urbanita Barcelona informará al usuario por correo electrónico o por teléfono a la falta de disponibilidad o la entrega parcial de su pedido o de la anulación de la misma, conforme al artículo 111 de la LGDCU. En este contexto, el cliente tiene la posibilidad de:

 • Solicitar a Urbanita Barcelona otro producto de la misma calidad y precio que el inicialmente pedido

• Solicitar la anulación de su pedido y el reembolso de las cantidades abonadas en un plazo máximo de 30 días desde el momento que el cliente solicita la anulación.

8 . EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS y RESPONSABILITAT: Urbanita Barcelona no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

9. MODIFICACIONES: Urbanita Barcelona se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados a su portal.

10. ENLACES:  En el caso de que urbanitaarcelona.com se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, Urbanita Barcelona no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso Urbanita Barcelona asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas a Urbanita Barcelona.

11. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓ: La relación entre Urbanita Barcelona y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona.